Regulamin (dla umów zawartych od 01.01.2023)

zakupów poprzez sklep internetowy Nautilus 2

[pobierz .pdf]

 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy Nautilus 2 (dalej – sprzedający) prowadzony jest przez przedsiębiorcę: F.H.U. Nautilus 2 Rafał Szklarz z siedzibą 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 78c, NIP 7941625569, REGON 651534950, wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 13104R, adres e-mail: salon@nautilus2.pl salon@nautilus2.pl, tel.: 17 875 12 12.
 2. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące wyłącznie warunków umów zawieranych na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (tj. za pośrednictwem portalu internetowego, poczty elektronicznej lub telefonu).
 3. Kupujący, w celu otrzymania faktury VAT z tytułu umowy sprzedaży (w tym na podstawie paragonu), zobowiązany jest do podania numeru NIP kupującego (nabywcy) jednocześnie ze złożeniem zamówienia. Niepodanie numeru NIP, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje utratę możliwości otrzymania faktury do paragonu.
 4. Warunki umowy ustalane są zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w dniu składania zamówienia.
 1. Opis towaru
 1. Opis towaru dostępnego w sklepie internetowym sprzedającego, w tym szczegółowa specyfikacja warunków technicznych są zgodne z opisem dostarczonym przez poszczególnych producentów.
 2. Opis towaru zawiera cenę oraz informację czy towar sprzedawany jest na sztuki, w parach czy zestawach. W przypadku kolumn głośnikowych STEREO lub SURROUND sprzedaż dokonywana jest wyłącznie w parach (dwie sztuki).
 3. Opis towaru wskazuje dodatkowo dostępność towaru – czas potrzebny do realizacji zamówienia.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego
 1. Do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie komputera oraz łącza internetowego o parametrach podanych poniżej:
  • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
  • system operacyjny: Windows® XP/Vista/7/8/10/11 (najnowszy Service Pack), Mac OSX 10.7.5 (Mac OS X Lion), iOS w wersji 5 i wyższych, Android w wersji 2.3.3 i wyższych, Windows Phone w wersji 7.0 i wyższych,
  • procesor (wymagania minimalne): Intel Pentium® D 2.8 GHz lub AMD Athlon™ 64 X2 4400+,
  • pamięć operacyjna (wymagania minimalne): 1 GB RAM (Windows® XP), 2 GB (Windows® Vista/7), 4GB Windows® 8,
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 2. Sprzedający do jego prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego zaleca stosowanie poniższych przeglądarek Internetowych:
  • Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej,
  • Google Chrome w wersji 16.0.x lub nowszej,
  • Safari w wersji 5.1 lub nowszej.
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie komputera, systemu operacyjnego lub przeglądarki kupującego , w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce kupującego.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez kupującego strat związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego w sytuacji, gdy strata spowodowana jest korzystaniem przez kupującego ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełniało wymagań podanych w Regulaminie.
 3. Warunkiem technicznym korzystania przez kupującego z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez kupującego konta poczty elektronicznej.
 1. Cena towaru i opłaty dodatkowe
 1. Podawana przez sprzedającego cena zawiera wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne (cena brutto).
 2. Jeśli nastąpiła zmiana ceny, w szczególności z powodu zmian cen producenta / dystrybutora po złożeniu przez kupującego będącego przedsiębiorcą zamówienia, sprzedający zobowiązany jest go powiadomić o takiej zmianie. Punkt niniejszy nie ma zastosowania do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 3. Cena nie obejmuje kosztów transportu oraz opłat dodatkowych wynikających z wybranej przez kupującego formy płatności.
 4. Kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia o obciążających go kosztach transportu i innych opłatach dodatkowych. Przesyłki dostarcza firma FedEx Polska oraz Paczkomaty Inpost, których cennik dostępny jest na stronie Sprzedającego w zakładce „Koszty dostawy”.
 5. Sprzedający przed złożeniem zamówienia przez kupującego informuje o kosztach transportu, a w przypadku płatności za pobraniem – także o wysokości opłaty manipulacyjnej.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania wpłaty zaliczki, w przypadku zamówienia towaru o znacznej wartości, jeżeli kupujący zamówi towar płatny za pobraniem. O żądaniu tym kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia.
 7. W przypadku, gdy kupujący korzysta z kredytu, koszty tego kredytu nie są częścią ceny towaru i sprzedający nie informuje o ich wysokości. O wysokości kosztów kredytu informować powinien kredytodawca.
 1. Możliwe formy płatności
 1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru możliwa jest przy zamówieniach do wartości 7 000zł (siedmiu tysięcy złotych). W przypadku płatności za pobraniem i wybranym sposobem dostawy "Przesyłka kurierska" sprzedający dolicza opłatę manipulacyjną w wysokości 3 (trzech) złotych.
 2. Przelew na konto - po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego, wysyła on towar do kupującego.
 3. Raty - za pośrednictwem firm: BGŻ BNP Paribas, Santander Consumer Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Płatność za pomocą przelewów elektronicznych, przekazów, przelewów bankowych, e-Transferów, karty płatniczych Visa, MasterCard i innych dostępnych w serwisie w systemie tpay.com.
 1. Sposób zamawiania
 1. Warunkiem złożenia zamówienia przez kupującego jest zapoznanie się z treścią obowiązującego Regulaminu i Polityki prywatności oraz akceptacja ich postanowień.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez portal internetowy, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie pod numerem 17 875 12 12.
 3. Zamówienie poprzez portal internetowy oraz pocztę elektroniczną można składać przez całą dobę, zamówienia telefoniczne – od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00. Sprzedający wykonuje czynności związane z przyjęciem i realizacją zamówień wyłącznie w dni robocze.
 4. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres (wraz z kodem pocztowym), numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacją ich treści, a w przypadku, gdy kupujący działa w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – również numer NIP.
 5. W przypadku zamówień nie zawierających wszystkich wymaganych danych, sprzedający zwróci się do kupującego o ich uzupełnienie.
 6. Sprzedający potwierdza wpływ zamówienia za pomocą wygenerowanej elektronicznie wiadomości.
 1. Realizacja zamówień i transport
 1. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest stosowna informacja przekazana przez sprzedającego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia.
 3. W razie błędu sprzedającego co do treści oferty (w szczególności opisu przedmiotu albo jego ceny) lub co do treści umowy, sprzedający może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli, gdy błąd został wywołany przez kupującego (chociażby bez jego winy) albo gdy kupujący wiedział o błędzie lub mógł z łatwością błąd zauważyć. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone kupującemu pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone kupującemu przez sprzedającego na piśmie.
 4. W opisie każdego produktu wskazany jest przybliżony czas realizacji zamówienia. Jednocześnie sprzedający informuje, iż niekiedy termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu u dystrybutora. Termin realizacji zamówienia na rzecz kupującego będącego konsumentem nie może przekroczyć 30 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku nie wywiązania się przez sprzedającego z terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, konsument może odstąpić od umowy.
 5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji ponad czas wskazany w pkt. VII.4., sprzedający zobowiązany jest skontaktować się z kupującym w celu poinformowania go o zmianie terminu realizacji.
 6. W przypadku zamówień obejmujących towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostaje zrealizowane po skompletowaniu wszystkich zamówionych elementów. Kupujący ma jednak prawo wskazania innej kolejności realizacji zamówienia na poszczególne towary.
 7. Kupujący jest powiadamiany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o przekazaniu towaru przewoźnikowi oraz o przewidywanej dacie dostarczenia towaru. Na żądanie kupującego sprzedający przesyła mu poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego przekazanie towaru przewoźnikowi.
 8. Przewoźnik zobowiązany jest dostarczyć towar w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu. W przypadku zamówienia towarów o łącznej wadze do 30 kg, zobowiązanie przewoźnika obejmuje również wniesienie zamówionego towaru po schodach.
 9. Podczas odbioru przesyłki, kupujący ma obowiązek sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń - niezwłocznie poinformować przewoźnika i spisać protokół stwierdzający szkodę, jak również niezwłocznie poinformować o uszkodzeniach sprzedającego, pod rygorem utraty przez kupującego uprawnień z tytułu rękojmi. Rygor utraty uprawnień z tytułu rękojmi nie ma zastosowania do kupującego będącego:
  • konsumentem albo
  • osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 10. W przypadku wyboru metody transportu Paczkomaty Inpost, jeżeli paczka nie zmieści się do skrzynki nadawczej, sklep wyśle paczkę kurierem na podany przez kupującego adres wysyłki uprzednio się z nim kontaktując. Informacje o dopuszczalnych gabarytach przesyłki dostępne są na stronie Sprzedającego w zakładce „Koszty dostawy”.
 1. Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny
 1. Kupujący będący:
  • konsumentem albo
  • osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

- ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a w przypadku towaru dostarczanego partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący, o którym mowa w pkt. VIII.1., zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, kupujący, o którym mowa w pkt. VIII.1., powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej, wysłanego pocztą na adres wskazany na wstępie Regulaminu lub pocztą elektroniczną.
 3. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedający zwraca kupującemu, o którym mowa w pkt. VIII.1., wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający poinformowany został o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraził zgodę na inne rozwiązanie zaproponowane przez sprzedającego; w każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem (zwrot płatności), z zastrzeżeniem pkt. VIII.9.
 5. Kupujący odstępujący od umowy ma obowiązek na swój koszt zwrócić rzecz sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedający zaproponował, że osobiście (tzn. bez korzystania z usług operatora pocztowego, kuriera) odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że osobiście (tzn. bez korzystania z usług operatora pocztowego, kuriera) odbierze rzecz od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 7. Na każdej przesyłce sprzedającego znajduje się informacja dotycząca ewentualnego adresu do odsłania rzeczy, zaś w przypadku jej braku rzecz należy odesłać na adres Firma Handlowo-Usługowa Nautilus 2 Rafał Szklarz, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 78c.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi kupujący. Wysokość tych kosztów szacowana jest przez podmiot dokonujący transportu rzeczy. Sprzedający informuje w sposób wyraźny kupującego o konieczności poniesienia przez niego kosztu zwrotu rzeczy.
 9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której kupujący wyraźnie żądał, aby sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Reklamacje i odpowiedzialność
 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia kupującemu towaru bez wad.
 2. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy Prawo konsumentów;
  5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 7. Podstawą skorzystania przez kupującego z w/w uprawnień jest złożenie reklamacji.
 8. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres siedziby lub adres mailowy sprzedającego. Sprzedający, w celu ułatwienia składania reklamacji, udostępnia na swoich stronach internetowych przykładowy formularz reklamacji (do pobrania). Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 9. Jeśli kupujący będący:
  • konsumentem albo
  • osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

- zażądał wymiany rzeczy lub naprawy rzeczy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 1. Gwarancja
 1. Gwarancji na rzeczy sprzedane mogą udzielać jego dystrybutorzy lub producenci.
 2. Warunki i sposób korzystania z gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych załączonych do towaru.
 1. Dane osobowe
 1. Sprzedający gromadzi dane osobowe kupujących w zakresie niezbędnym do wykonania swoich praw i obowiązków wynikających z umowy, zgodnie z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności
 2. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4. Kupujący ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 6. Akceptując Regulamin, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję kupujących z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” kupujący może wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie Nautilus 2 spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz na ich przetwarzanie przez Ceneo.
 7. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu w sklepie internetowym Nautilus 2 (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych).
 8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sprzedający w ramach realizacji umowy z kupującym jest zobowiązany przesłać mu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety Opineo.pl Wiarygodne Opinie w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 1. Recykling
 1. Kupujący przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstwa domowego, ma prawo dostarczyć do sprzedającego zużyty sprzęt elektroniczny tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż ilość kupowanego sprzętu, w celu jego nieodpłatnej utylizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 2. Sprzedający może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących taki sprzęt.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego sprzedającego.
 2. Sprzedający oświadcza, iż nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1832).
 3. Spory pomiędzy sprzedającym a kupującym będącym przedsiębiorcą będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla sprzedającego. Ograniczenie nie dotyczy kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
 5. Regulamin nie ma zastosowania do umów zawartych przed dniem, o którym mowa w XIII.4.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu: Formularz odstąpienia od umowy

 

Firma Handlowo-Usługowa Nautilus 2 Rafał Szklarz,

35-301 Rzeszów,

ul. Lwowska 78c

Ja …............................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy …....................................................................................

 

Data zawarcia umowy ….........................................................................................................…

Imię i nazwisko konsumenta …..................................................................................................

Adres konsumenta …..................................................................................................................

Podpis konsumenta …...............................................................................................................

Data ….......................................................................................................................................

 

Załącznik nr 2 do regulaminu: Formularz reklamacyjny:

                                                                                                          ……….,  dn.  …… 20……r.  

                       

F.H.U. NAUTILUS 2 mgr inż. Rafał Szklarz

ul. Lwowska 78c

35 – 301 Rzeszów

Zgłoszenie reklamacyjne

z tytułu: …………………………...

Dane klienta

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………

 

Przedmiot reklamacji

Nazwa towaru: ………………………………………………………………………………

Numer zamówienia/aukcji: …………………………………………………………………

Data nabycia towaru: ……………………………………………………………………….

Data otrzymania towaru: ……………………………………………………………………

Nr paragonu/faktury: …………………………………………………………………………

Nr karty gwarancyjnej: ………………………………………………………………………

 

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data stwierdzenia wady: ……………………………………………………………………

 

Roszczenia klienta:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                              .…………………………………….

                                                                                                          (czytelny podpis reklamującego)

 

 

R­­egulamin (dla umów zawartych od 01.01.2021)

zakupów poprzez sklep internetowy Nautilus 2

[pobierz .pdf]

 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy Nautilus 2 (dalej – sprzedający) prowadzony jest przez F.H.U. Nautilus 2 Rafał Szklarz z siedzibą 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 78c, NIP 7941625569, REGON 651534950, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 13104R, adres e-mail salon@nautilus2.pl, tel. 17 875 12 12.
 2. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące wyłącznie warunków umów zawieranych na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (tj. za pośrednictwem portalu internetowego, poczty elektronicznej lub telefonu).
 3. Kupujący, w celu otrzymania faktury VAT z tytułu umowy sprzedaży (w tym na podstawie paragonu), zobowiązany jest do podania numeru NIP kupującego (nabywcy) jednocześnie ze złożeniem zamówienia. Niepodanie numeru NIP, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje utratę możliwości otrzymania faktury do paragonu.
 4. Warunki umowy ustalane są zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w dniu składania zamówienia.
 1. Opis towaru
 1. Opis towaru dostępnego w sklepie internetowym sprzedającego, w tym szczegółowa specyfikacja warunków technicznych są zgodne z opisem dostarczonym przez poszczególnych producentów.
 2. Opis towaru zawiera cenę oraz informację czy towar sprzedawany jest na sztuki, w parach czy zestawach. W przypadku kolumn głośnikowych STEREO lub SURROUND sprzedaż dokonywana jest wyłącznie w parach (dwie sztuki).
 3. Opis towaru wskazuje dodatkowo dostępność towaru – czas potrzebny do realizacji zamówienia.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego
 1. Do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie komputera oraz łącza internetowego o parametrach podanych poniżej:
  • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
  • system operacyjny: Windows® XP/Vista/7/8/10 (najnowszy Service Pack), Mac OSX 10.7.5 (Mac OS X Lion), iOS w wersji 5 i wyższych, Android w wersji 2.3.3 i wyższych, Windows Phone w wersji 7.0 i wyższych,
  • procesor (wymagania minimalne): Intel Pentium® D 2.8 GHz lub AMD Athlon™ 64 X2 4400+,
  • pamięć operacyjna (wymagania minimalne): 1 GB RAM (Windows® XP), 2 GB (Windows® Vista/7), 4GB Windows® 8,
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 2. Sprzedający do jego prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego zaleca stosowanie poniższych przeglądarek Internetowych:
  • Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej,
  • Google Chrome w wersji 16.0.x lub nowszej,
  • Safari w wersji 5.1 lub nowszej.
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie komputera, systemu operacyjnego lub przeglądarki kupującego , w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce kupującego.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez kupującego strat związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego w sytuacji, gdy strata spowodowana jest  korzystaniem przez kupującego ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełniało wymagań podanych w Regulaminie.
 3. Warunkiem technicznym korzystania przez kupującego z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez kupującego konta poczty elektronicznej.
 1. Cena towaru i opłaty dodatkowe
 1. Podawana przez sprzedającego cena zawiera wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne (cena brutto).
 2. Jeśli nastąpiła zmiana ceny, w szczególności z powodu zmian cen producenta / dystrybutora po złożeniu przez kupującego będącego przedsiębiorcą zamówienia, sprzedający zobowiązany jest go powiadomić o takiej zmianie. Punkt niniejszy nie ma zastosowania do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 3. Cena nie obejmuje kosztów transportu oraz opłat dodatkowych wynikających z wybranej przez kupującego formy płatności.
 4. Kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia o obciążających go kosztach transportu i innych opłatach dodatkowych. Przesyłki dostarcza firma FedEx Polska oraz Paczkomaty Inpost, których cennik dostępny jest na stronie Sprzedającego w zakładce „Koszty dostawy”.
 5. Sprzedający przed złożeniem zamówienia przez kupującego informuje o kosztach transportu, a w przypadku płatności za pobraniem – także o wysokości opłaty manipulacyjnej.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania wpłaty zaliczki, w przypadku zamówienia towaru o znacznej wartości, jeżeli kupujący zamówi towar płatny za pobraniem. O żądaniu tym kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia.
 7. W przypadku, gdy kupujący korzysta z kredytu, koszty tego kredytu nie są częścią ceny towaru i sprzedający nie informuje o ich wysokości. O wysokości kosztów kredytu informować powinien kredytodawca.
 1. Możliwe formy płatności
 1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru możliwa jest przy zamówieniach do wartości 7 000zł (siedmiu tysięcy złotych). W przypadku płatności za pobraniem i wybranym sposobem dostawy "Przesyłka kurierska" sprzedający dolicza opłatę manipulacyjną w wysokości 3 (trzech) złotych.
 2. Przelew na konto - po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego, wysyła on towar do kupującego.
 3. Raty - za pośrednictwem firm: BGŻ BNP Paribas, Santander Consumer Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Płatność za pomocą przelewów elektronicznych, przekazów, przelewów bankowych, e-Transferów, karty płatniczych Visa, MasterCard i innych dostępnych w serwisie w systemie tpay.com.
 1. Sposób zamawiania
 1. Warunkiem złożenia zamówienia przez kupującego jest zapoznanie się z treścią obowiązującego Regulaminu i Polityki prywatności oraz akceptacja ich postanowień.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez portal internetowy, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie pod numerem 17 875 12 12.
 3. Zamówienie poprzez portal internetowy oraz pocztę elektroniczną można składać przez całą dobę, zamówienia telefoniczne – od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00. Sprzedający wykonuje czynności związane z przyjęciem i realizacją zamówień wyłącznie w dni robocze.
 4. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres (wraz z kodem pocztowym), numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacją ich treści, a w przypadku, gdy kupujący działa w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – również numer NIP.
 5. W przypadku zamówień nie zawierających wszystkich wymaganych danych, sprzedający zwróci się do kupującego o ich uzupełnienie.
 6. Sprzedający potwierdza wpływ zamówienia za pomocą wygenerowanej elektronicznie wiadomości.
 1. Realizacja zamówień i transport
 1. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest stosowna informacja przekazana przez sprzedającego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia.
 3. W razie błędu sprzedającego co do treści oferty (w szczególności opisu przedmiotu albo jego ceny) lub co do treści umowy, sprzedający może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli, gdy błąd został wywołany przez kupującego (chociażby bez jego winy) albo gdy kupujący wiedział o błędzie lub mógł z łatwością błąd zauważyć. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone kupującemu pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone kupującemu przez sprzedającego na piśmie.
 4. W opisie każdego produktu wskazany jest przybliżony czas realizacji zamówienia. Jednocześnie sprzedający informuje, iż niekiedy termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu u dystrybutora. Termin realizacji zamówienia na rzecz kupującego będącego konsumentem nie może przekroczyć 30 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku nie wywiązania się przez sprzedającego z terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, konsument może odstąpić od umowy.
 5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji ponad czas wskazany w pkt. VII.4., sprzedający zobowiązany jest skontaktować się z kupującym w celu poinformowania go o zmianie terminu realizacji.
 6. W przypadku zamówień obejmujących towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostaje zrealizowane po skompletowaniu wszystkich zamówionych elementów. Kupujący ma jednak prawo wskazania innej kolejności realizacji zamówienia na poszczególne towary.
 7. Kupujący jest powiadamiany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o przekazaniu towaru przewoźnikowi oraz o przewidywanej dacie dostarczenia towaru. Na żądanie kupującego sprzedający przesyła mu poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego przekazanie towaru przewoźnikowi.
 8. Przewoźnik zobowiązany jest dostarczyć towar w miejsce wskazane przez kupującego  w zamówieniu. W przypadku zamówienia towarów o łącznej wadze do 30 kg, zobowiązanie przewoźnika obejmuje również wniesienie zamówionego towaru po schodach.
 9. Podczas odbioru przesyłki, kupujący ma obowiązek sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń - niezwłocznie poinformować przewoźnika i spisać protokół stwierdzający szkodę, jak również niezwłocznie poinformować o uszkodzeniach sprzedającego, pod rygorem utraty  przez kupującego uprawnień z tytułu rękojmi. Rygor utraty uprawnień z tytułu rękojmi  nie ma zastosowania do kupującego będącego:
  • konsumentem albo
  • osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 10. W przypadku wyboru metody transportu Paczkomaty Inpost, jeżeli paczka nie zmieści się do skrzynki nadawczej, sklep wyśle paczkę kurierem na podany przez kupującego adres wysyłki uprzednio się z nim kontaktując. Informacje o dopuszczalnych gabarytach przesyłki dostępne są na stronie Sprzedającego w zakładce „Koszty dostawy”.
 1. Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny
 1. Kupujący będący:
  • konsumentem albo
  • osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

- ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a w przypadku towaru dostarczanego partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący, o którym mowa w pkt. VIII.1., zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, kupujący, o którym mowa w pkt. VIII.1., powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej, wysłanego pocztą na adres wskazany na wstępie Regulaminu lub pocztą elektroniczną.
 3. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedający zwraca kupującemu, o którym mowa w pkt. VIII.1., wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający poinformowany został o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraził zgodę na inne rozwiązanie zaproponowane przez sprzedającego; w każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem (zwrot płatności), z zastrzeżeniem pkt. VIII.9.
 5. Kupujący odstępujący od umowy ma obowiązek na swój koszt zwrócić rzecz sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedający zaproponował, że osobiście (tzn. bez korzystania z usług operatora pocztowego, kuriera) odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że osobiście (tzn. bez korzystania z usług operatora pocztowego, kuriera) odbierze rzecz od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 7. Na każdej przesyłce sprzedającego znajduje się informacja dotycząca ewentualnego adresu do odsłania rzeczy, zaś w przypadku jej braku rzecz należy odesłać na adres Firma Handlowo-Usługowa Nautilus 2 Rafał Szklarz, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 78c.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi kupujący. Wysokość tych kosztów szacowana jest przez podmiot dokonujący transportu rzeczy. Sprzedający informuje w sposób wyraźny kupującego o konieczności poniesienia przez niego kosztu zwrotu rzeczy.
 9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której kupujący wyraźnie żądał, aby sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Reklamacje i odpowiedzialność
 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia kupującemu towaru bez wad.
 2. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu, z zastrzeżeniem pkt. IX.7. oraz pkt. IX.8.
 3. Kupujący w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru, może żądać:
  • w przypadku kupującego będącego konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego - doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy, obniżenia jego ceny lub w przypadku wad istotnych odstąpić od umowy;
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców – jedynie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy; strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego za szkody na osobie lub mieniu.
 4. Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. W takim przypadku kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 5. Sprzedający może odmówić obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności  wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6. Kupujący będący:
  • konsumentem albo
  • osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

- może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona i zgłoszona sprzedającemu przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania rzeczy kupującemu, z zastrzeżeniem pkt. IX.8.
 2. Ograniczenia odpowiedzialności sprzedającego, o których mowa w IX.2. oraz pkt. IX.7., nie mają zastosowania, gdy kupującym jest:
  • konsument albo
  • osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 3. Podstawą skorzystania przez kupującego z w/w uprawnień jest złożenie reklamacji.
 4. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres siedziby lub adres mailowy sprzedającego. Sprzedający, w celu ułatwienia składania reklamacji, udostępnia na swoich stronach internetowych przykładowy formularz reklamacji (do pobrania). Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Jeśli kupujący będący:
  • konsumentem albo
  • osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

- zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W pozostałych przypadkach termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni.

 1. Gwarancja
 1. Gwarancji na rzeczy sprzedane mogą udzielać jego dystrybutorzy lub producenci.
 2. Warunki i sposób korzystania z gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych załączonych do towaru.
 1. Dane osobowe
 1. Sprzedający gromadzi dane osobowe kupujących w zakresie niezbędnym do wykonania swoich praw i obowiązków wynikających z umowy, zgodnie z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności
 2. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4. Kupujący ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 6. Akceptując Regulamin, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję kupujących z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” kupujący może wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie Nautilus 2 spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz na ich przetwarzanie przez Ceneo.
 7. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu w sklepie internetowym Nautilus 2 (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych).
 8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sprzedający w ramach realizacji umowy z kupującym jest zobowiązany przesłać mu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety Opineo.pl Wiarygodne Opinie w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 1. Recykling
 1. Kupujący przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstwa domowego, ma prawo dostarczyć do sprzedającego zużyty sprzęt elektroniczny tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż ilość kupowanego sprzętu, w celu jego nieodpłatnej utylizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 2. Sprzedający może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących taki sprzęt.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego sprzedającego.
 2. Sprzedający oświadcza, iż nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1832).
 3. Spory pomiędzy sprzedającym a kupującym będącym przedsiębiorcą będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla sprzedającego. Ograniczenie nie dotyczy kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
 5. Regulamin nie ma zastosowania do umów zawartych przed dniem, o którym mowa w XIII.4.