Szanowni Państwo!

Zwroty/reklamacje dotyczące zamówień złożonych w naszym sklepie prosimy składać poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail salon@nautilus2.pl.

Formularz odstąpienia od umowy [pobierz .pdf]

Formularz reklamacyjny [pobierz .pdf]

Zasady:

Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny

 1. Kupujący będący:
  • konsumentem albo
  • osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

- ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a w przypadku towaru dostarczanego partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący, o którym mowa w pkt. VIII.1., zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, kupujący, o którym mowa w pkt. VIII.1., powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej, wysłanego pocztą na adres wskazany na wstępie Regulaminu lub pocztą elektroniczną.
 3. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedający zwraca kupującemu, o którym mowa w pkt. VIII.1., wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający poinformowany został o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraził zgodę na inne rozwiązanie zaproponowane przez sprzedającego; w każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem (zwrot płatności), z zastrzeżeniem pkt. VIII.9.
 5. Kupujący odstępujący od umowy ma obowiązek na swój koszt zwrócić rzecz sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedający zaproponował, że osobiście (tzn. bez korzystania z usług operatora pocztowego, kuriera) odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że osobiście (tzn. bez korzystania z usług operatora pocztowego, kuriera) odbierze rzecz od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 7. Na każdej przesyłce sprzedającego znajduje się informacja dotycząca ewentualnego adresu do odsłania rzeczy, zaś w przypadku jej braku rzecz należy odesłać na adres Firma Handlowo-Usługowa Nautilus 2 Rafał Szklarz, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 78c.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi kupujący. Wysokość tych kosztów szacowana jest przez podmiot dokonujący transportu rzeczy. Sprzedający informuje w sposób wyraźny kupującego o konieczności poniesienia przez niego kosztu zwrotu rzeczy.
 9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której kupujący wyraźnie żądał, aby sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy


  Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia kupującemu towaru bez wad.
 2. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu, z zastrzeżeniem pkt. IX.7. oraz pkt. IX.8.
 3. Kupujący w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru, może żądać:
  • w przypadku kupującego będącego konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego - doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy, obniżenia jego ceny lub w przypadku wad istotnych odstąpić od umowy;
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców – jedynie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy; strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego za szkody na osobie lub mieniu.
 4. Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. W takim przypadku kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 5. Sprzedający może odmówić obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności  wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6. Kupujący będący:
  • konsumentem albo
  • osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

- może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona i zgłoszona sprzedającemu przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania rzeczy kupującemu, z zastrzeżeniem pkt. IX.8.
 2. Ograniczenia odpowiedzialności sprzedającego, o których mowa w IX.2. oraz pkt. IX.7., nie mają zastosowania, gdy kupującym jest:
  • konsument albo
  • osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 3. Podstawą skorzystania przez kupującego z w/w uprawnień jest złożenie reklamacji.
 4. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres siedziby lub adres mailowy sprzedającego. Sprzedający, w celu ułatwienia składania reklamacji, udostępnia na swoich stronach internetowych przykładowy formularz reklamacji (do pobrania). Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Jeśli kupujący będący:
  • konsumentem albo
  • osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

- zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W pozostałych przypadkach termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni.