Regulamin

 R­­egulamin

zakupów poprzez sklep internetowy Nautilus 2

Postanowienia ogólne

Opis i cena towaru

 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

Do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie komputera oraz łącza internetowego o parametrach podanych poniżej:

• szerokopasmowe połączenie z Internetem,

• system operacyjny: Windows® XP/Vista/7/8 (najnowszy Service Pack), Mac OSX 10.7.5 (Mac OS X Lion), iOS w wersji 5 i wyższych, Android w wersji 2.3.3 i wyższych, Windows Phone w wersji 7.0 i wyższych,

• procesor (wymagania minimalne): Intel Pentium® D 2.8 GHz lub AMD Athlon™ 64 X2 4400+,

• pamięć operacyjna (wymagania minimalne): 1 GB RAM (Windows® XP), 2 GB (Windows® Vista/7), 4GB Windows® 8,

• minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

Administrator (sprzedający) do jego prawidłowego używania zaleca stosowanie poniższych przeglądarek Internetowych:

• Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej,

• Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej,

• Google Chrome w wersji 16.0.x lub nowszej,

• Safari w wersji 5.1 lub nowszej.

Administrator (sprzedający) nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie komputera, systemu operacyjnego lub przeglądarki Klienta (konsumenta). W tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Klienta (konsumenta).

Administrator (sprzedający) nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez Klienta (konsumenta) strat związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego w sytuacji, gdy Klient (konsument) korzystał ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełniało wymagań podanych powyżej.

Warunkiem technicznym korzystania przez Klienta (konsumenta) z usług świadczonych przez Administratora (sprzedającego) za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Klienta (konsumenta) konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

Cena towaru i opłaty dodatkowe

Możliwe formy płatności

Sposób zamawiania

Realizacja zamówień i transport

Odstąpienie od umowy

Reklamacje

Gwarancja

Dane osobowe

  1. Użytkownicy posiadający konto na stronie sklepu.

Dane użytkownika przechowywane będą przez czas,  jaki utrzymywać będzie on status zarejestrowanego użytkownika (to znaczy do momentu, aż zdecyduje się on wyrejestrować).

  1. Użytkownicy nie posiadający konta na stronie sklepu

Dane użytkownika przetwarzane będą przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą.

  1. Obsługa klienta

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.

  1. Marketing (Newsletter)

Będziemy przetwarzać dane użytkownika dopóki nie cofnie on zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem danego narzędzia (np. e-mail).

 

Recykling

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego sprzedającego.

W przypadku sporu wynikającego z zawartej między stronami umowy, konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016r. poz. 1832), w szczególności konsument może skorzystać z pomocy:

- organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest pomoc konsumentom np. Federacja Konsumentów

- Miejskiego/ Powiatowego Rzecznika Konsumentów

- Inspekcji Handlowej

Spór można zgłosić również za pomocą platformy ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Sprzedawca oświadcza, iż nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016r. poz. 1832).

 

Załącznik nr 1 do regulaminu: Formularz odstąpienia od umowy


 

Firma Handlowo-Usługowa Nautilus 2 Rafał Szklarz,

35-301 Rzeszów,

ul. Lwowska 78c

Ja …............................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy ….............................................................................


 

Data zawarcia umowy ….........................................................................................................…

Imię i nazwisko konsumenta …..................................................................................................

Adres konsumenta …...................................................................................................................

Podpis konsumenta ….................................................................................................................

Data …...........................................................................................................................................

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu: Formularz reklamacyjny:

…………………., dn. …… 20……r.

 

F.H.U. NAUTILUS 2 mgr inż. Rafał Szklarz

Lwowska 78c

35 – 301 Rzeszów

Zgłoszenie reklamacyjne

z tytułu: …………………………...

Dane klienta

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Przedmiot reklamacji

Nazwa towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia/aukcji: …………………………………………………………………………………………………….

Data nabycia towaru: ……………………………………………………………………………………………………………..

Data otrzymania towaru: ………………………………………………………………………………………………………..

Nr paragonu/faktury: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nr karty gwarancyjnej: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….

Data stwierdzenia wady: ………………………………………………………………………………………………………..

 

Roszczenia klienta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

 

……………...…………………………………….

(czytelny podpis reklamującego)