Regulamin

R­­egulamin

zakupów poprzez sklep internetowy Nautilus 2

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy Nautilus 2 (dalej – sprzedający) prowadzony jest przez F.H.U. Nautilus 2 Rafał Szklarz z siedzibą 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 78c, NIP 7941625569, REGON 651534950, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 13104R.
 2. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące wyłącznie warunków umów zawieranych na odległość z konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (tj. za pośrednictwem portalu internetowego, poczty elektronicznej lub telefonu).
 3. Regulamin dotyczy wyłącznie umów zawieranych przez sprzedającego z konsumentami. Kupujący, w celu otrzymania faktury VAT z tytułu umowy sprzedaży (w tym na podstawie paragonu), zobowiązany jest do podania numeru NIP kupującego (nabywcy) jednocześnie ze złożeniem zamówienia. Niepodanie numeru NIP, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje utratę możliwości otrzymania faktury do paragonu.
 4. Warunki umowy ustalane są zgodnie z treścią regulaminu obowiązującą w dniu składania zamówienia.
 1. Opis towaru
 1. Opis towaru dostępnego w sklepie internetowym sprzedającego, w tym szczegółowa specyfikacja warunków technicznych są zgodne z opisem dostarczonym przez poszczególnych producentów.
 2. Opis towaru zawiera cenę oraz informację czy towar sprzedawany jest na sztuki, w parach czy zestawach. W przypadku kolumn głośnikowych STEREO lub SURROUND sprzedaż dokonywana jest wyłącznie w parach (dwie sztuki).
 3. Opis towaru wskazuje dodatkowo dostępność towaru –czas potrzebny do realizacji zamówienia.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego
 1. Do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie komputera oraz łącza internetowego o parametrach podanych poniżej:

• szerokopasmowe połączenie z Internetem,

• system operacyjny: Windows® XP/Vista/7/8 (najnowszy Service Pack), Mac OSX 10.7.5 (Mac OS X Lion), iOS w wersji 5 i wyższych, Android w wersji 2.3.3 i wyższych, Windows Phone w wersji 7.0 i wyższych,

• procesor (wymagania minimalne): Intel Pentium® D 2.8 GHz lub AMD Athlon™ 64 X2 4400+,

• pamięć operacyjna (wymagania minimalne): 1 GB RAM (Windows® XP), 2 GB (Windows® Vista/7), 4GB Windows® 8,

• minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

 1.  Sprzedający do jego prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego zaleca stosowanie poniższych przeglądarek Internetowych:

• Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej,

• Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej,

• Google Chrome w wersji 16.0.x lub nowszej,

• Safari w wersji 5.1 lub nowszej.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie komputera, systemu operacyjnego lub przeglądarki konsumenta , w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce konsumenta.
 2.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez konsumenta strat związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego w sytuacji, gdy strata spowodowana jest  korzystaniem przez konsumenta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełniało wymagań podanych w regulaminie.
 3. Warunkiem technicznym korzystania przez konsumenta z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez konsumenta konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

 

 1. Cena towaru i opłaty dodatkowe
 1. Podawana przez sprzedającego cena zawiera wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne (cena brutto).
 2. Cena nie obejmuje kosztów transportu oraz opłat dodatkowych wynikających z wybranej przez konsumenta formy płatności.
 3. Konsument jest informowany przed złożeniem zamówienia o obciążających go kosztach transportu i innych opłatach dodatkowych. Przesyłki dostarcza firma FedEx Polska oraz Paczkomaty Inpost, których cennik dostępny jest na stronie Sprzedającego w zakładce „Koszty dostawy”.
 4. Sprzedający przed złożeniem zamówienia przez konsumenta informuje o kosztach transportu, a w przypadku płatności za pobraniem – także o wysokości opłaty manipulacyjnej.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania wpłaty zaliczki, w przypadku zamówienia towaru o znacznej wartości, jeżeli konsument zamówi towar płatny za pobraniem. O żądaniu tym konsument jest informowany przed złożeniem zamówienia.
 6. W przypadku, gdy konsument kupując towar korzysta z kredytu, koszty tego kredytu nie są częścią ceny towaru i sprzedający nie informuje o ich wysokości. O wysokości kosztów kredytu informować powinien kredytodawca.
 1. Możliwe formy płatności
 1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru możliwa jest przy zamówieniach do wartości 7 000zł (siedmiu tysięcy złotych). W przypadku płatności za pobraniem i wybranym sposobem dostawy "Przesyłka kurierska" sklep internetowy dolicza opłatę manipulacyjną w wysokości 3 (trzech) złotych.
 2. Przelew na konto - niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, wysyła on towar do konsumenta.
 3. Raty - za pośrednictwem firm: BGŻ BNP Paribas, Santander Consumer Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Płatność za pomocą przelewów elektronicznych, przekazów, przelewów bankowych, e-Transferów, karty płatniczych Visa, MasterCard i innych dostępnych w serwisie w systemie tpay.com.
 1. Sposób zamawiania
 1. Warunkiem złożenia zamówienia przez konsumenta jest zapoznanie się z treścią obowiązującego regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez portal internetowy, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie pod numerem 17 875 12 12.
 3. Zamówienie poprzez portal internetowy oraz pocztę elektroniczną można składać przez całą dobę, zamówienia złożone telefonicznie – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 a w sobotę 10.00 – 18.00. Sprzedający wykonuje czynności związane z przyjęciem i realizacją zamówień wyłącznie w dni robocze.
 4. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres (wraz z kodem pocztowym), numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i akceptacji jego treści.
 5. W przypadku zamówień niekompletnych sprzedający zwróci się o uzupełnienie brakujących danych.
 6. Sprzedający potwierdza wpływ zamówienia za pomocą wygenerowanej elektronicznie wiadomości.
 1. Realizacja zamówień i transport
 1. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest stosowna informacja przekazana przez pracownika sprzedającego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia.
 3. W razie błędu sprzedawcy co do treści oferty sprzedawcy (w szczególności opisu przedmiotu albo jego ceny) lub co do treści umowy, sprzedawca może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli, gdy błąd został wywołany przez konsumenta (chociażby bez jego winy) albo gdy konsument wiedział o błędzie lub mógł z łatwością błąd zauważyć. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone konsumentowi pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone konsumentowi przez sprzedawcę na piśmie.
 4. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty zawarcia umowy. W opisie każdego produktu wskazany jest przybliżony czas realizacji zamówienia. Jednocześnie sprzedający informuje, iż niekiedy termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu u dystrybutora. W przypadku wydłużenia terminu realizacji ponad czas wskazany w opisie produktu, sprzedający zobowiązany jest skontaktować się z konsumentem w celu poinformowania go o zmianie terminu realizacji. W takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy lub wyrazić zgodę na zmianę terminu.
 5. W przypadku zamówień obejmujących towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostaje zrealizowane po skompletowaniu wszystkich zamówionych elementów. Konsument ma jednak prawo wskazania innej kolejności realizacji zamówienia na poszczególne towary.
 6. Konsument jest powiadamiany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o przekazaniu towaru przewoźnikowi oraz o przewidywanej dacie dostarczenia towaru. Na żądanie konsumenta sprzedający przesyła mu poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego przekazanie towaru przewoźnikowi.
 7. Przewoźnik zobowiązany jest dostarczyć towar w miejsce wskazane przez konsumenta w zamówieniu. W przypadku zamówienia towarów o łącznej wadze do 30 kg, zobowiązanie przewoźnika obejmuje również wniesienie zamówionego towaru po schodach.
 8. Podczas odbioru przesyłki przez konsumenta zalecane jest sprawdzenie jej stanu i poinformowanie o ewentualnych uszkodzeniach przewoźnika oraz spisanie z przewoźnikiem protokołu stwierdzającego szkodę, jak również poinformowanie o uszkodzeniach sprzedającego.
 9. W przypadku wyboru metody transportu Paczkomaty Inpost, jeżeli paczka nie zmieści się do skrzynki nadawczej, sklep wyśle paczkę kurierem na podany przez konsumenta adres wysyłki uprzednio się z nim kontaktując. Informacje o dopuszczalnych gabarytach przesyłki dostępne są na stronie Sprzedającego w zakładce „Koszty dostawy”.
 1. Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny
 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a w przypadku towaru dostarczanego partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.
 3. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, konsument powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia. Odstąpienie może być również sporządzone w formie pisemnej i wysłane pocztą na adres wskazany na wstępie regulaminu, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedający zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający poinformowany został o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie zaproponowane przez sprzedającego; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem (zwrot płatności).
 7. Konsument odstępujący od umowy ma obowiązek na swój koszt zwrócić rzecz sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedający zaproponował, że osobiście (tzn. bez korzystania z usług operatora pocztowego, kuriera) odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że osobiście (tzn. bez korzystania z usług operatora pocztowego, kuriera) odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 9. Na każdej przesyłce sprzedającego znajduje się informacja dotycząca ewentualnego adresu do odsłania rzeczy, zaś w przypadku jej braku rzecz należy odesłać na adres Firma Handlowo-Usługowa Nautilus 2 Rafał Szklarz, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 78c.
 10. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi konsument. Wysokość tych kosztów szacowana jest przez podmiot dokonujący transportu rzeczy. Sprzedający informuje w sposób wyraźny konsumenta o konieczności poniesienia przez niego kosztu zwrotu rzeczy.
 11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Szczegółowe zasady prawa odstąpienia od umowy i jego ograniczenia uregulowane są w art. 27 – 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 ze zm.).
 1. Reklamacje
 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia konsumentowi towaru bez wad.
 2. Konsument w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru, może żądać na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym odpowiednio doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy, obniżenia jego ceny oraz w przypadku wad istotnych odstąpić od umowy.
 3. Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. W takim przypadku konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 4. Sprzedający może odmówić obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego.
 5. Podstawą skorzystania przez konsumenta z w/w uprawnień jest złożenie reklamacji.
 6. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres siedziby lub adres mailowy sprzedającego. Sprzedający, w celu ułatwienia składania reklamacji, udostępnia na swoich stronach internetowych przykładowy formularz reklamacji (do pobrania). Stanowi również załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania w sytuacji, w której konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.
 1. Gwarancja
 1. Gwarancji na towar sprzedawany przez sklep internetowy sprzedającego mogą udzielać jego dystrybutorzy lub producenci.
 2. Warunki i sposób korzystania z gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych załączonych do towaru.
 1. Dane osobowe
 1. Sprzedający gromadzi dane osobowe konsumentów w zakresie niezbędnym do wykonania swoich praw i obowiązków wynikających z umowy.
 2. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. NAUTILUS 2 Rafał Szklarz z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lwowska 78c, 35-301 Rzeszów.
 3. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży oraz przedstawiania oferty handlowej (newsletter) na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z treścią art. 18 ust. 4 uśude.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 5. Dane będą przechowywane do czasu:
  • konsumenci posiadający konto na stronie sklepu - Dane konsumenta przechowywane będą przez czas, jaki utrzymywać będzie on status zarejestrowanego konsumenta (to znaczy do momentu, aż zdecyduje się on wyrejestrować).
  • konsumenci nieposiadający konta na stronie sklepu - Dane konsumenta przetwarzane będą przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą.
  • Obsługa konsumenta - Będziemy przetwarzać dane konsumenta przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.
  • Marketing (Newsletter) - Będziemy przetwarzać dane konsumenta, dopóki nie cofnie on zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem danego narzędzia (np. e-mail).
 6. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Konsument ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Konsument ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 9. Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 10. Wszelkie dane osobowe gromadzone przez sklep internetowy podlegają ochronie przewidzianej Ustawą o ochronie danych osobowych.
 11. Akceptując regulamin, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję Konsumentów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” konsument wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie Nautilus 2 spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.
 12. Konsument dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu w sklepie internetowym www.nautilus2.pl (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych).
 13. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sprzedający w ramach realizacji umowy z konsumentem jest zobowiązany przesłać mu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety Opineo.pl Wiarygodne Opinie w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Konsument jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 1. Recykling
 1. Konsument przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstwa domowego, ma prawo dostarczyć do sprzedającego zużyty sprzęt elektroniczny tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż ilość kupowanego sprzętu, w celu jego nieodpłatnej utylizacji.
 2. Sprzedający może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących taki sprzęt.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego sprzedającego.
 2. Sprzedający oświadcza, iż nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1832).
 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu: Formularz odstąpienia od umowy

 

Firma Handlowo-Usługowa Nautilus 2 Rafał Szklarz,

35-301 Rzeszów,

ul. Lwowska 78c

Ja …............................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy …....................................................................................

 

Data zawarcia umowy ….........................................................................................................…

Imię i nazwisko konsumenta …..................................................................................................

Adres konsumenta …..................................................................................................................

Podpis konsumenta …...............................................................................................................

Data ….......................................................................................................................................

 

Załącznik nr 2 do regulaminu: Formularz reklamacyjny:

                                                                                                          ……….,  dn.  …… 20……r.  

                       

F.H.U. NAUTILUS 2 mgr inż. Rafał Szklarz

ul. Lwowska 78c

35 – 301 Rzeszów

Zgłoszenie reklamacyjne

z tytułu: …………………………...

Dane klienta

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………

 

Przedmiot reklamacji

Nazwa towaru: ………………………………………………………………………………

Numer zamówienia/aukcji: …………………………………………………………………

Data nabycia towaru: ……………………………………………………………………….

Data otrzymania towaru: ……………………………………………………………………

Nr paragonu/faktury: …………………………………………………………………………

Nr karty gwarancyjnej: ………………………………………………………………………

 

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data stwierdzenia wady: ……………………………………………………………………

 

Roszczenia klienta:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                              .…………………………………….

                                                                                                          (czytelny podpis reklamującego)